Hong Kong Jockey Club - HKJC Tin Shui Wai
Project Description:
Client: HKJC Tin Shui Wai
Address: Tin Shui Wai
Description: LED Decoration Lighting
HKJC Tin Shui Wai Tele Center

HKJC Tin Shui Wai Tele Center

HKJC Tin Shui Wai Tele Center

HKJC Tin Shui Wai Tele Center

HKJC Tin Shui Wai Tele Center

HKJC Tin Shui Wai Tele Center

HKJC Tin Shui Wai Tele Center

HKJC Tin Shui Wai Tele Center

Example Frame